Ανώτερα Θεωρητικά

Τα αναγνωρισμένα Πτυχία και Διπλώματα Ανώτερων Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής είναι τα εξής:

Πτυχίο ΩδικήςΠτυχίο ΑρμονίαςΠτυχίο ΑντίστιξηςΠτυχίο Φυγής (Φούγκας)Δίπλωμα Σύνθεσης
2 έτη Σπουδών Τρόπος Εισαγωγής:Κατατακτήριες εξετάσεις για το Α΄ έτος αφού έχει περατώσει ο σπουδαστής Αρμονία Α΄ και Σολφέζ Δ΄ με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».- Απευθείας εγγραφή στο Α΄ έτος για τους κατόχους Πτυχίων Αρμονίας και Ενοργάνωσης.3 έτη Σπουδών Τρόπος Εισαγωγής:Κατατακτήριες εξετάσεις για το Α΄ ή Β΄ έτος αφού έχει περατώσει ο σπουδαστής Θεωρία – Σολφέζ Γ΄.2 έτη Σπουδών Τρόπος Εισαγωγής:Πτυχίο Αρμονίας με βαθμό «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα»2 έτη Σπουδών Τρόπος Εισαγωγής:Πτυχίο Αντίστιξης με βαθμό «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα»4 έτη Σπουδών Τρόπος Εισαγωγής:Πτυχίο Φυγής με βαθμό «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα»
Α΄ έτοςΑ΄ έτοςΑ΄ έτοςΑ΄ έτος
Ιστορία Μουσικής Α΄Ιστορία Μουσικής Α΄Πρόγραμμα από το άρθρο 69 του Β.Δ. 11.11.57
Αρμονία Β΄Ιστορία Μουσικής Α΄ΜορφολογίαΕνορχήστρωση Α΄
Ιστορία Μουσικής Α΄Χορωδία Α΄ΟργανογνωσίαΠιάνο (Μέση Γ΄)
Πιάνο(Κατωτέρα Β΄)Πιάνο(Μέση Α΄)
Β΄ έτοςΒ΄ έτοςΒ΄ έτοςΒ΄ έτος
Αρμονία Γ΄Ιστορία Μουσικής Β΄Ιστορία Μουσικής Β΄
Ιστορία Μουσικής Β΄Ιστορία Μουσικής Β΄Πρακτική ΔιδασκαλίαΕνορχήστρωση Β΄
ΜορφολογίαΧορωδία Β΄Πιάνο (Μέση Β΄)
Πρακτική ΔιδασκαλίαΕνάριθμο Μπάσο Α΄
Πιάνο(Κατωτέρα Γ΄)Πρακτική Διδασκαλία Α΄
Προαιρετικά:Βιολί ή Πνευστό ΌργανοΠιάνο (Κατωτέρα Β΄)
Γ΄ έτος
Μορφολογία
Ενάριθμο Μπάσο Β΄
Γνώσεις Απλής Αντίστιξης
Πρακτική Διδασκαλία Β΄
Πιάνο (Κατωτέρα Γ΄)